www.mestosmirice.cz
Úvodní stránka Město Smiřice Úřední deska Orgány města Městský úřad Kultura Sport
Aktuality z radnice
Město Smiřice
Obnova zámeckého parku
Územní plán Smiřice
Úřední deska
Orgány města
Městský úřad
Zákon 106/1999 Sb.
Sazebník úhrad
Přehled předpisů
Výroční zprávy
Poskytnuté informace
Ostatní povinně
zveřejňováné informace
Životní situace - návody
Agenda starosty a
tajemníka
Odbor správní a matrika
Odbor výstavby
Životní prostředí
Odbor správy majetku
Odbor ekonomický
Czech POINT
Odbory a zaměstnanci
úřadu
Formuláře
Správní obvod
Volná místa
Inzerce, plakáty,
upomínkové předměty
Ztráty a nálezy
Sběrný dvůr Zderaz
Městská policie
Správa hřbitovů
Krizové řízení
Volby 2018
Sociální oblast
Zdravotnictví
Školství
Kultura
Informační centrum
Zpravodaj
Sport
Cyklostezka Hradec
Králové – Josefov – Kuks
Společenské organizace
Firmy, instituce
Útulek pro psy
Internetový rozcestník
Turistické informace
Mapa webu


Rychlé odkazy
Smiřické svátky hudby
Smiřická kaple
Městská knihovna
Základní škola Smiřice
Dům dětí Smiřice
Kulturní středisko Dvorana
Mateřská škola Smiřice


Podání podle stavebního zákona - obecný postup

Uveden je zde pouze obecný postup pro oblast stavebního zákona. Další dotazy Vám budou zodpovězeny na tel. č. 495 809 022 nebo 495 809 016.

Další informace lze také získat na webových stránkách Ministerstva pro místní rozvoj.

 


1. Identifikační číslo: Neuvádí se

2. Kód: Neuvádí se

3. Pojmenování (název) životní situace:
PODÁNÍ PODLE STAVEBNÍHO ZÁKONA – OBECNÝ POSTUP

4. Základní informace k životní situaci:
Tento postup řeší základní otázky týkající se povolování staveb a stavebních prací dle platného stavebního zákona.

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat:
Fyzická nebo právnická osoba je povinna podat žádost na místně příslušném stavebním úřadu, do jehož obvodu spadá dané katastrální území, v němž se nacházejí pozemky a stavby dotčené žádostí.

Pro katastrální území Smiřice, Rodov, Hořiněves, Jeřičky, Želkovice, Žíželeves, Habřina, Černožice, Holohlavy, Sendražice, Račice nad Trotinou, Vrchovnice, Lužany nad Trotinou, Skalice, Skalička, Smržov a Hubíles je místně příslušný stavební úřad Městského úřadu ve Smiřicích.

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace:
Žádost se podává v písemné formě. Podání lze učinit osobně nebo v zastoupení. Dnem podání žádosti je zahájeno správní řízení.

7. Jakým způsobem zahájit řešení této životní situace:
Podáním žádosti na stavebním odboru.

8. Na které instituci životní situaci řešit:
Městský úřad Smiřice.

9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit:
Na stavebním úřadu Městského úřadu ve Smiřicích, Palackého 106, 503 03 Smiřice během provozní doby.

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou:
Potřebná dokumentace je ke konkrétní žádosti popsána vždy v její příloze – viz formuláře.

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici:
Formuláře jsou ke stažení na webových stránkách města – odkaz je ZDE, nebo jsou k dispozici přímo na stavebním úřadu MěÚ Smiřice.

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit:
Poplatky jsou stanoveny dle sazebníku zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (zejména položky 17, 18 a 20). Správní poplatek je možno uhradit na pokladně MěÚ Smiřice (1. patro), popřípadě bezhotovostním převodem. Poplatek je splatný při přijetí podání nebo později, vždy však před provedením úkonu.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení:
Dle platného stavebního zákona je lhůta do 30 dní k vydání

 • územního souhlasu,
 • souhlasu s ohlášením,
 • souhlasu s dělením nebo scelováním pozemků,

  a do 60 dní, nejdéle však do 90 dní pro vydání
 • územního rozhodnutí a stavebního povolení.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace:
Dalšími účastníky řízení mimo žadatele jsou osoby, které mají vlastnická nebo jiná práva k pozemkům a stavbám na nich, včetně osob, které mají vlastnická nebo jiná práva k sousedním pozemkům a stavbám na nich, a tato práva mohou být žádostí přímo dotčena a další osoby, kterým zvláštní zákon toto postavení přiznává.

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány:
Je optimální projednat konkrétní problémy týkající se podané žádosti s příslušným pracovníkem stavebního úřadu.

16. Elektronická služba, kterou lze využít:
Podání lze učinit v elektronické podobě podepsané zaručeným elektronickým podpisem na e-mail epodatelna@mestosmirice.cz. Informace k elektronickému podání najdete ZDE.
Pokud je podání učiněno pomocí technických prostředků bez použití zaručeného elektronického podpisu, musí být do 5 dnů doplněno o písemné podání.

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje:
Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (stavební zákon).

18. Jaké jsou další související předpisy:
(v platném znění)

 • vyhláška č. 498/2006 Sb., o autorizovaných inspektorech
 • vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb
 • vyhláška č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a o způsobu evidence územně plánovací činnosti
 • vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území
 • vyhláška č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, jak vyplývá ze změn provedených vyhl. č. 63/2013 Sb
 • vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na výstavbu, ve znění pozdějších předpisů
 • vyhláška č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb
 • zákon č. 500/2004 Sb., správní řád

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují:
Proti rozhodnutí vydanému stavebním úřadem se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Královéhradeckého kraje, odboru regionálního rozvoje, územního plánování a stavebního řádu, Pivovarské nám. 1245, 500 03 Hradec Králové, podáním u Městského úřadu Smiřice, odboru výstavby. Poučení o odvolání je součástí každého rozhodnutí.

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností:
Přestupky, kterých se může dopustit občan proti stavebnímu zákonu včetně výše pokut, jsou vyjmenovány v § 178 a § 179 stavebního zákona. Správní delikty, kterých se může dopustit právnická osoba nebo fyzická osoba podnikající podle zvláštních předpisů včetně výše pokut, jsou vyjmenovány v § 180 a § 181 stavebního zákona.

21. Nejčastější dotazy:
Nejčastější dotazy ke stavebnímu právu jsou shromážděny na portále Ústavu územního rozvoje.

22. Další informace:
Lze získat osobně nebo telefonicky na stavebním odboru Městského úřadu Smiřice. Kontakty na jednotlivé pracovníky odboru jsou ZDE.

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě:
Web Ministerstva pro místní rozvoj ČR

24. Související životní situace a návody, jak je řešit:
Nejsou specifikovány.

25. Za správnost popisu odpovídá útvar:
Vedoucí stavebního odboru Městského úřadu Smiřice.

26. Kontaktní osoba:
Ing. Pavla Házová

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni:
01.01.2014

28. Popis byl naposledy aktualizován:
31.01.2014

29. Datum konce platnosti popisu:
Konec platnosti popisu není stanoven.

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace:
Nejsou.


Aktualizace článku 31.01.2014, 08:13:31