www.mestosmirice.cz
Úvodní stránka Město Smiřice Městský úřad
právě prohlížíte ...  Aktuality z radnice

Aktuality z radnice (Aktuality z radnice) Archiv
Kompletní výpis všech akcí v systému

Kdy je nutné hlásit pálení klestí na zahrádkách

Podmínky pro pálení klestí jsou zákonem o požární ochraně (č. 133/1985 Sb.) stanoveny podnikajícím fyzickým a právnickým osobám. Tyto osoby mají povinnost ohlašovat každé pálení na územně příslušné operační středisko hasičského záchranného sboru, a toto středisko může stanovit další podmínky pro pálení, případně je zakázat.

Podnikatelé při ohlášení musí uvést následující informace:

 • datum a místo pálení,
 • osobu, která je za pálení odpovědná a kontakt na ní (mobilní telefon),
 • dobu, po kterou bude pálení probíhat.

Pálení klestí se hlásí prostřednictvím webové aplikace https://paleni.izscr.cz/ nebo na telefonní číslo 950 530 100 (krajské operační a informační středisko).

Fyzická osoba – občan povinnost hlášení pálení NEMÁ. Doporučuje se však v případě pálení většího množství rostlinného odpadu také provést hlášení na operační středisko.

 

K pálení obecně

V zájmu bezpečnosti je nutné při pálení rostlinného odpadu dodržovat tato bezpečnostní pravidla:

 • pálení provádí osoba starší 18 let,
 • u pálení by měly být přítomny alespoň dvě osoby,
 • oheň je nutné hlídat po celou dobu pálení až po bezpečné uhašení,
 • ohniště by mělo být ohraničeno (např. kameny),
 • dodržovat bezpečnou vzdálenost ohniště od zástavby a hořlavých předmětů (domy, auta, ploty, strniště, les apod.),
 • udržovat maximální výšku plamenů 2 metry,
 • místo zabezpečit dostatečným množstvím hasebních prostředků (lopata, voda, písek, apod.),
 • po skončení pálení bezpečně uhasit ohniště,
 • nechat volné příjezdové cesty vedoucí k místům spalování,
 • dodržovat zákaz pálení v období dlouhotrvajícího sucha nebo za větrného počasí,
 • nepoužívat při rozdělávání ohně vysoce hořlavé látky (benzín apod.),
 • v případě, že se oheň vymkne kontrole a nelze ho uhasit vlastními silami, okamžitě vzniklý požár ohlásit místně příslušnému operačnímu středisku HZS na linku 150.

Je třeba si uvědomit, že nelze pálit všechno. Dle zákona o ovzduší lze v otevřených ohništích spalovat jen suché rostlinné materiály neznečištěné chemickými látkami (§ 23 zák. č. 201/2012 Sb.). Pálením plastů, gum, polystyrenu a podobných materiálů se občan dopouští přestupku, za nějž mu může být uložena pokuta až 50 000 Kč. Koneckonců ve Smiřicích není nutné plasty a podobný odpad spalovat – občané mají možnost se tohoto odpadu zbavit uložením do kontejnerů na tříděný odpad, případně jej mohou odevzdat na sběrném dvoře.  

Při pálení je třeba dbát ustanovení § 1013 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, podle kterého se vlastník musí zdržet všeho, co působí, že odpad, voda, kouř, prach, plyn, pach, světlo, stín, hluk, otřesy a jiné podobné účinky (imise) vnikají na pozemek jiného vlastníka (souseda) v míře nepřiměřené místním poměrům a podstatně omezují obvyklé užívání pozemku.

Nutné je také rozlišovat pojmy pálení a vypalování. Plošné vypalování porostů (zejména „oblíbené“ vypalování trávy) je zákonem č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, zakázáno, a porušení zákazu je možno trestat u fyzických osob až do výše 25 000 Kč a u právnických osob postihem do 500 000 Kč.

V případě nedodržení zásad požární bezpečnosti při používání otevřeného ohně mohou být fyzické osoby postiženi pokutou až do výše 20 000 Kč, pokud svým jednáním způsobí požár, mohou dostat pokutu až ve výši 25 000 Kč.